Định nghĩa của chapter trong tiếng Anh chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin

  Định nghĩa của work trong tiếng Anh chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin

  Định nghĩa của try trong tiếng Anh chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin

  Định nghĩa của edit trong tiếng Anh chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin

  Định nghĩa của ideal trong tiếng Anh chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin

  Định nghĩa của widely trong tiếng Anh chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin

  Định nghĩa của open-source trong tiếng Anh chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin